Profil Panitera Pengganti

PROFIL PANITERA PENGGANTI TINGKAT BANDING

H. M. BILAL, S.H.

Nama H. M. Bilal, S.H.
NIP  196112311982031045
Tempat Tanggal Lahir Praya, 31 Desember 1961
Jabatan Panitera Pengganti
Pangkat/Gol. Ruang Pembina / IV/a
Pendidikan 1. Univ. Islam Al-Azhar Mataram (Strata 1)

 

M. SALEH, S.H.

Nama M. Saleh, S.H.
NIP 196010291983031005
Tempat Tanggal Lahir Sumbawa, 29 Oktober 1960
Jabatan Panitera Pengganti
Pangkat/Gol. Ruang Pembina / IV/a
Pendidikan 1. Univ. Mahasaraswati Mataram (Strata 1)

2. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Strata 2)

 

RIANTO, S.H., M.H.

Nama Rianto, S.H., M.H.
NIP 196811031991031004
Tempat Tanggal Lahir Praya, 03 November 1968
Jabatan Panitera Pengganti
Pangkat/Gol. Ruang Pembina / IV/a
Pendidikan 1. Universitas Islam Al-Azhar (UNIZAR), Mataram (Strata 1)

2. Universitas Mataram (Strata 2)

 

I WAYAN BAGUS PARTAMA, S.H., M.H.

Nama I Wayan Bagus Partama, S.H., M.H.
NIP 197204271993031002
Tempat Tanggal Lahir Mataram, 27 April 1972
Jabatan Panitera Pengganti
Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I / III/d
Pendidikan 1. Univ. Islam Al-Azhar Mataram (Strata 1)

2. Universitas Mataram (Strata 2)

 

KEMIN, S.H.

Nama Kemin, S.H.
NIP 196112311982031043
Tempat Tanggal Lahir Gerung, 31 Desember 1961
Jabatan Panitera Pengganti
Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I / III/d
Pendidikan 1. Univ. Islam Al-Azhar Mataram(Strata 1)

 

PUTU DALTON, S.H.

Nama Putu Dalton, S.H.
NIP 196309171982121001
Tempat Tanggal Lahir Badung, 17 September 1963
Jabatan Panitera Pengganti
Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I / III/d
Pendidikan 1. Univ. Mahasaraswati Mataram (Strata 1)

 

RUD ADOLFINA, S.H.

Nama Rud Adolfina, S.H.
NIP 196202261985032001
Tempat Tanggal Lahir Dompu, 26 Februari 1962
Jabatan Panitera Pengganti
Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I / III/d
Pendidikan 1. Univ. Islam Al-Azhar Mataram (Strata 1)

 

SIBAHUDDIN, S.H.

Nama Sibahuddin, S.H.
NIP 197012311993031015
Tempat Tanggal Lahir Selong, 31 Desember 1970
Jabatan Panitera Pengganti
Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I / III/d
Pendidikan 1. Univ. Islam Al-Azhar Mataram (Strata 1)

 

LALU ABDURRAHMAN NURDIN, S.H. M.H.

Nama Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H., M.H.
NIP  196612311992031033
Tempat Tanggal Lahir Praya, 31 Desember 1966
Jabatan Panitera Pengganti
Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I / III/d
Pendidikan 1. Univ. Islam Al-Azhar Mataram (Strata 1)

2. Universitas Mataram (Strata 2)

 

WAHYUDI, S.H.

Nama Wahyudi, S.H.
NIP  196703041992031004
Tempat Tanggal Lahir Sragen, 04 Maret 1967
Jabatan Panitera Pengganti
Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I / III/d
Pendidikan 1. Univ. Islam Al-Azhar Mataram (Strata 1)

 

FATHURRAHMAN, S.H.

Nama Fathurrahman, S.H.
NIP 197512292005021001
Tempat Tanggal Lahir Bima, 29 Desember 1975
Jabatan Panitera Pengganti
Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I / III/d
Pendidikan 1. Univ. Islam Al-Azhar Mataram (Strata 1)

 

JUSLAK ARTHUR LANIFANIK BALUKH, S.H

Nama Juslak Arthur Lanifanik Balukh, S.H.
NIP 197407231994031003
Tempat Tanggal Lahir Kupang, 23 Juli 1974
Jabatan Panitera Pengganti
Pangkat/Gol. Ruang Penata / III/d
Pendidikan 1. Universitas Nusa Cendana (Strata 1)

 

I NYOMAN MURDANA

Nama I Nyoman Murdana
NIP 196003131982031003
Tempat Tanggal Lahir Tabanan, 13 Maret 1960
Jabatan Panitera Pengganti
Pangkat/Gol. Ruang Penata / III/c
Pendidikan

 

IDA KETUT PATRA

Nama Ida Ketut Patra
NIP 195912311983031080
Tempat Tanggal Lahir Mataram, 31 Desember 1959
Jabatan Panitera Pengganti
Pangkat/Gol. Ruang Penata / III/c
Pendidikan

 

NI KETUT PADMASARI

Nama Ni Ketut Padmasari
NIP 196412311985032016
Tempat Tanggal Lahir Tabanan, 31 Desember 1964
Jabatan Panitera Pengganti
Pangkat/Gol. Ruang Penata / III/c
Pendidikan

 

I WAYAN ARDANA, Sm.Hk.

Nama I Wayan Ardana, Sm. Hk.
NIP 196204161982031001
Tempat Tanggal Lahir Klungkung, 16 April 1962
Jabatan Panitera Pengganti
Pangkat/Gol. Ruang Penata / III/c
Pendidikan

 

YULI ZAENAH

Nama Yuli Zaenah
NIP 196407171985032005
Tempat Tanggal Lahir Bima, 17 Juli 1964
Jabatan Panitera Pengganti
Pangkat/Gol. Ruang Penata / III/c
Pendidikan

 

I GUSTI AYU NYOMAN SUWARNINGSIH, S.H.

Nama I Gusti Ayu Nyoman Suwarningsih, S.H.
NIP  196107151993032001
Tempat Tanggal Lahir Mataram, 15 Juli 1961
Jabatan Panitera Pengganti
Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I / III/d
Pendidikan 1. Universitas Mataram (Strata 1)

 

Dra. DESAK MADE WIRASNI, S.H.

Nama Dra. Desak Made Wirasni, S.H.
NIP 196111211984032001
Tempat Tanggal Lahir Mataram, 21 November 1961
Jabatan Panitera Pengganti
Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I / III/d
Pendidikan 1. Univ. Mahasaraswati Mataram (Strata 1)

 

NI NYOMAN SARININGSIH, S.H.

Nama Ni Nyoman Sariningsih, S.H.
NIP 196412311994032023
Tempat Tanggal Lahir Karangasem, 31 Desember 1964
Jabatan Panitera Pengganti
Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I / III/d
Pendidikan 1. Universitas Dwijendra, Denpasar (Strata 1)